History and origin of Tamilnadu Alangu Dog and Bully Kutta

History and origin of Tamilnadu Alangu Dog and Bully Kutta
Source : https://www.youtube.com/watch?v=bIt1XrpxToA தஞ்சை மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் காணப்பட்ட அலங்கு நாய்கள் (Alangu) மற்றும் வட இந்தியா,பாகிஸ்தானின்,புல்லி குட்ட (Bully Kutta) நாய்களின் வரலாறு ( History and Origin Tamilnadu Alangu and Bully Kutta Breed)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *