ராஜபாளையம் நாய் ( Rajapalayam Dogs )

ராஜபாளையம் நாய் ( Rajapalayam Dogs )

Rajapalayam Dogs

இராஜபாளையம் நாய் ( Rajapalayam Dogs ) ஆனது இந்தியா வேட்டை நாய் வகையைச் சார்ந்தது ஆகும். முன்னைய நாட்களில் இந்நாய் ஆனது தென்னிந்தியாவில் இருந்த வசதி படைத்தோரிடமும் ஆளும் வர்க்கத்திடமுமே இருந்து வந்தது. குறிப்பாக ராஜபாளையம் பகுதியில் மட்டுமே இது அதிகம் காணப்பட்டதால் இந்நாய் இப்பெயர் பெற்றது.

Rajapalayam dogs are India’s hunting dog type. In the past days, the country became the wealthiest and the ruling elite in South India. This is the only name in Rajapalayam, especially in the area.
தோற்றம் (Appearance)

இது ஒரு பெரிய நாயாகும். இது வெள்ளை நிற உடலும், இளஞ்சிவப்பு மூக்கும், மடிந்த காதுகளும் கொண்டிருக்கும். இது வழக்கமாக 65 முதல் 75 செ.மீ. (25-30 இன்ச்சுகள்) வரை, கிட்டத்தட்ட வெளிநாட்டு கிரேடனை ஒத்த தோற்றத்துடன், அதைவிடச் சற்றே குறைந்த உயரத்துடன் இருக்கும் . இது மிகவும் வலுவான எலும்புகளைக் கொண்டிருப்பினும் பிற குணங்களில் அனைத்துடனும் ஒத்துப் போகிறது.இதன் வால் சிறிய வளைவைக் கொண்டுள்ளது.இப்பகுதியில்

This is a great dog. It has white color, pink nose and folded ears. It is usually 65 to 75 cm (25-30 inches), with an impression of almost the same degree of foreign origin, with a slightly lower altitude. It has very strong bones, but it is in harmony with all of the other qualities. It has a small curve.
One thought on “ராஜபாளையம் நாய் ( Rajapalayam Dogs )

  1. my name elango I want pure rajapalyam dog breed to save our breed and also for protection now I had a chippipari cross breed which is more playful and energetic they don’t have friend it is 10months old if I get another puppy it may attack or not I don’t know please call me at this number 8300226825

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *