கோம்பை நாய்
( kombai dog )

kombai dog 1

கோம்பை நாய்1
கோம்பை நாய் என்பது தமிழக நாய் இனங்களுள் ஒன்றாகும். இந்த நாய் இனம் தற்போதும் தமிழகப்பகுதியில் உள்ளது. இது வேட்டைநாய் வகையினைச் சார்ந்ததாகும். அதிக வீரம்  .

kombai dog 1
Kombai dog is one of the Tamil dog breeds. This dog breed is still in Tamil Nadu. It depends on the type of hunter. More heroism.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=VvJVdGRBw_E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *