கோம்பை நாயின் சிறப்புகள்
Kombai dog

Specialties of the horned dog…The character identifies that breed rather than the physical identity of the horned dog,..

கோம்பை நாயின் சிறப்புகள்

கோம்பை நாயின் சிறப்புகள்… கோம்பை நாய்க்கு உடல் அடையாளத்தை விட குணமே அந்த ரகத்தை அடையாளப்படுத்தும்,..

Kombai dog

Specialties of the horned dog…The character identifies that breed rather than the physical identity of the horned dog,..

Source :https://www.youtube.com/watch?v=usXbilzsPKE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *