ராஜபாளையம் ஒரு இந்திய இன ஹவுண்ட்
Rajapalayam an Indian breed hound

Rajapalayam an Indian breed hound

ராஜபாளையம் ஒரு இந்திய இன ஹவுண்ட் :
ராஜபாளையம் நாய் ஒரு இந்திய சைட்ஹவுண்ட். தென்னிந்தியாவில் ராயல்டி மற்றும் பிரபுத்துவத்தின் தோழராக இருந்தவுடன், இந்த இனத்தின் பெயர் குறிப்பாக அதன் பெயரிலான நகரமான ராஜபாளையத்தில் உள்ளது.

Rajapalayam an Indian breed hound :
Rajapalayam dog is an Indian Sighthound. Once the companion of the royalty and aristocracy in Southern India, the name of this breed is is particularly in its namesake town of Rajapalayam.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=OOW1lK5Iet4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *