ராஜபாளையம் நாய் வரலாறு மற்றும் தகவல்
Rajapalayam Dog History And Information

Rajapalayam Dog History And Information

ராஜபாளையம் நாய் வரலாறு மற்றும் :
ராஜபாளையம் நாய் இந்திய பார்வை ஹவுண்ட் வரலாறு மற்றும் தகவல். போலிகர் ஹவுண்ட் என்றும் அழைக்கப்படும் ராஜபாலயம் ஒரு இந்திய சைட்ஹவுண்ட் ஆகும். இது தென்னிந்தியாவில் ராயல்டி மற்றும் பிரபுத்துவத்தின் துணை

Rajapalayam Dog History And Information :
Rajapalayam dog indian sight hound history and information. The Rajapalayam, also known as a Poligar hound, is an Indian Sighthound. It was the companion of the royalty and aristocracy in Southern India

Source : https://www.youtube.com/watch?v=k-Z-2VM2iYI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *