ராஜபாளையம் நாய் வேகம் அளவிடப்படுகிறது
Rajapalayam Dog Speed Measured

rajapalayam dog speed measured

ராஜபாளையம் நாய் வேகம் அளவிடப்படுகிறது :
ராஜபாளையம் நாய் வேகம் அளவிடப்பட்டு சோதனை செய்யப்பட்டது

Rajapalayam Dog Speed Measured :
Rajapalayam dog speed measured and tested

Source : https://www.youtube.com/watch?v=BBPIqUDUHa8 45-49 km/hr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *