ராஜபாளையம் நாய்-வீடியோ கற்றல்
Rajapalayam dog-Video Learning

Rajapalayam (dog) - Video Learning

ராஜபாளையம் நாய்-வீடியோ கற்றல் :
“ராஜபாளையம்” ஒரு இந்திய சைட்ஹவுண்ட். இது தென்னிந்தியாவில், குறிப்பாக அதன் பெயரிடப்பட்ட நகரமான ராஜபாளையத்தில், ராயல்டி மற்றும் பிரபுத்துவத்தின் தோழராக இருந்தது.

Rajapalayam dog-Video Learning :
The “Rajapalayam” is an Indian Sighthound. It was the companion of the royalty and aristocracy in Southern India, particularly in its namesake town of Rajapalayam.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=L5-ZMgyQszE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *