ராஜபாளையம் நாய்க்குட்டி அடிப்படை கீழ்ப்படிதல்
Rajapalayam pup Basic obedience

Rajapalayam pup Basic obedience

ராஜபாளையம் நாய்க்குட்டி அடிப்படை கீழ்ப்படிதல் :
ராஜபாளையம் நாய்க்குட்டி அடிப்படை கீழ்ப்படிதல் இது ஒரு பெரிய நாய், வழக்கமாக வாடிஸில் 65-75 செ.மீ (25-30 அங்குலங்கள்) அளவிடும். இது ஒரு வேட்டை, எனவே உகந்த வேலை நிலையில் வைக்கப்பட வேண்டும். மிகவும் மதிப்புமிக்க நிறம் பால் வெள்ளை, இளஞ்சிவப்பு மூக்கு மற்றும் தங்கக் கண் கொண்டது. கடந்த காலங்களில், உரிமையாளர்கள் தூய வெள்ளை நாய்களை விரும்புவதால் வண்ண நாய்க்குட்டிகள் பொதுவாக குப்பைகளிலிருந்து எடுக்கப்படுகின்றன. கோட் குறுகிய மற்றும் நன்றாக உள்ளது. மிகவும் அழகான மற்றும் அழகான நாய், ராஜபாளையத்தில் ஒரு முழுமையான குதிரையின் பயணத்தை ஒத்த ஒரு நடை உள்ளது.

ராஜபாளையம் காட்டுப்பன்றியை வேட்டையாடுவதற்கும், ஒரு வலிமையான காவலர் நாயாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டது. அவை இயற்கையால் பார்வை வேட்டையாடுகின்றன, ஆனால் ஒரு சிறிய பயிற்சியின் மூலம் அவை ஒரு வாசனை வேட்டையாகவும் இருக்கலாம் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது. அனைத்தும் பயிற்சியாளரைப் பொறுத்தது. இதற்கு பரந்த திறந்தவெளிகள் தேவை, எப்போதும் ஆர்ப்பாட்டம் செய்யாவிட்டாலும், அதன் உரிமையாளரிடம் மிகவும் பாசமாகவும் அர்ப்பணிப்பாகவும் இருக்கிறது. அவர்கள் பொதுவாக அந்நியர்களால் தொடுவதையோ அல்லது கையாளப்படுவதையோ விரும்புவதில்லை மற்றும் ஒரு நபர் நாய்கள் என்று அறியப்படுகிறார்கள். ராஜபாலயங்கள் பெரும்பாலும் ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் அந்நியர்களுக்கு விரோதமானவை, மேலும் ஊடுருவும் நபர்களைத் தாக்கும். நாய்க்குட்டியில் சமூகமயமாக்கல் முக்கியமானது. அவர்கள் பொதுவாக பூனைகள் போன்ற பிற செல்லப்பிராணிகளுடன் நன்றாகப் பழகுவதில்லை, ஏனெனில் அவர்களின் வலுவான வேட்டை உள்ளுணர்வு.

Rajapalayam pup Basic obedience :
Rajapalayam pup Basic obedience It is a large dog, usually measuring about 65–75 cm (25–30 inches) at the withers. It is a hound, and therefore should be kept in optimum working condition. The most prized colour is milk white, with a pink nose and golden eye. In the past, puppies of colour were usually culled from the litters since the owners preferred the pure white dogs. The coat is short and fine. An extremely handsome and graceful dog, the Rajapalayam has a gait similar to the trotting of a thoroughbred horse.

The Rajapalayam was used predominantly for hunting wild boar and as a formidable guard dog.They are sight hounds by nature but it was proved that by a little training they can be also a Scent hound. All depends on the trainer. It needs wide open spaces and is very affectionate and devoted towards its owner, although not always demonstrative. They do not usually like to be touched or handled by strangers and are known to be one-person dogs. Rajapalayams are largely aggressive and hostile towards strangers, and will attack intruders. Socialization in puppyhood is important. They usually do not get along well with other pets like cats, owing to their strong hunting instincts.

Source:https://www.youtube.com/watch?v=saylFl6BHYY


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *