ராஜபாளையம் நாய்க்குட்டிகள்
Rajapalayam Puppies

rajapalayam puppies

ராஜபாளையம் நாய்க்குட்டிகள் :
போலிகர் ஹவுண்ட் என்றும் அழைக்கப்படும் ராஜபாலயம் ஒரு இந்திய சைட்ஹவுண்ட் ஆகும்.

Rajapalayam Puppies :
The Rajapalayam, also known as a Poligar hound, is an Indian Sighthound.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=Zqt3k5QWcEQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *