கோம்பை நாய்
Kombai Dog

கோம்பை நாய் :
இது உருவாக்கப்பட்ட நகரத்திற்கு கோம்பாய் பெயரிடப்பட்டது: இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டில் கொம்பை. இந்தியன் போர் ஹவுண்ட், இந்தியன் போர் டாக் அல்லது காம்பாய் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

Kombai Dog :
The Kombai is named for the town in which it was developed: Kombai in Tamil Nadu, India. Also known as the Indian Bore Hound, Indian Bore Dog, or Combai.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=WC2P-u3wDQI

கொம்பை நாய்
KOMBAI DOG

கொம்பை நாய் :
ஒரு கொம்பை ஒரு புத்திசாலித்தனமான மற்றும் விவேகமான நாய் இனமாகும், இது எப்போதும் மாஸ்டர் மற்றும் பிற குடும்ப உறுப்பினர்களை மகிழ்விக்க தயாராக உள்ளது

KOMBAI DOG :
A combai is an intelligent and sensible dog breed, always ready to please master and other family members

Source : https://www.youtube.com/watch?v=kpSndaI9zQs