கன்னி நாய்கள் திட்டம்
Kanni Dogs Project

கன்னி நாய்கள் திட்டம் :
கன்னி நாய் தென்னிந்தியாவைச் சேர்ந்த ஒரு அரச பூர்வீக நாய் இனமாகும். இந்த நாய்கள் வேட்டைக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

Kanni Dogs Project :
Kanni dog is a royal indigenous dog breed from South India. This dogs are used for hunting.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=fKotxdIhWww