Combai Dog or Kombai dog

Kombai dog or Kombai dog ,combai dog,kombai dog கோம்பை நாய்கள், இஸ்ரேல் நாட்டின் கேனான்  ( Canaan Dog ) ஆஸ்திரேலியாவின் டிங்கோ நாய் ( Australian Dingo ), அமெரிக்காவின் கரலினா நாய் ( Carolina Dog ), நியு கினி நாட்டின் பாடுவது போன்று ஊளையிடும் நியு கினி சின்கிங் நாய் (Continue reading… Combai Dog or Kombai dog