கோம்பை நாய்க்குட்டி பயிற்சி வீடியோ
Kombai puppy training Video

கோம்பை நாய்க்குட்டி பயிற்சி :
கோம்பை தென்னிந்தியாவிலிருந்து வந்த ஒரு பூர்வீக இந்திய இனமாகும்.

Kombai puppy training Video :
The kombai is a Native Indian Breed from South India.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=6ut_Eu-ol9s