கோம்பை நாய் திட்டம்
Kombai Dogs Project

கோம்பை நாய் திட்டம் :
ப்ரிக் ரெட், பிளாக் மவுத் மற்றும் பேக்போன் பகுதியில் சில ஸ்ட்ரிப்ஸ் …ஒரு அசல் கொம்பாய் டாக் இனப்பெருக்கம் …

Kombai Dogs Project :
BRICK RED ,BLACK MOUTH AND SOME STRIPS IN BACKBONE AREA…INDICATE A ORIGINAL KOMBAI DOG BREED…

Source : https://www.youtube.com/watch?v=cZCRPqI1BtU