சிப்பிப்பாரை நாய்கள் திட்டம்
Chippiparai Dogs Project

சிப்பிப்பாரை நாய்கள் திட்டம் :
ஒரு காலத்தில் இந்தியாவில் அரச குடும்பங்களிடையே வேட்டையாடும் இனமாக பிரபலமான சிப்பிபராய்ஸ் இந்தியாவில் இருந்து ஒரு பார்வைக்குரிய இனமாகும்.

Chippiparai Dogs Project :
Once popular as a hunting breed among the royal families in India, Chippiparaiis a sighthound breed from india.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=sJhoyKAXhkQ

ராஜபாளையம் நாய் திட்டம்
Rajapalayam Dog Project

Source : https://www.youtube.com/watch?v=BxFPSaFCeKo

கோம்பை நாய்
Kombai Dog

கோம்பை நாய் :
இந்த நாய் இனத்தினை டெஸ்மாண்ட் மோரிஸ் எனும் விலங்கியல் நிபுணர் செங்கோட்டை நாய்கள் எனும் அழிவுற்ற நாய் இனத்தின் உறவுகளாக குறிப்பிட்டுள்ளார். செங்கோட்டை நாய்கள் என்பவை புலியையே வேட்டையாடும் வீரம் கொண்டவையாக அறியப்படுகின்றன. இரண்டு செங்கோட்டை நாய்கள் இணைந்து புலியை வென்றுவிடுமென கூறப்படுகிறது.

Kombai Dog :
The Kombai dog are one of the Tamil dog breeds. This dog breed is still in Tamil Nadu. It belongs to the hunter type. A hero with a high bravery and a clue to the commandments .. This hunt is being developed for the sake of the custodians.

Desmond Morris, a zoologist, has identified this dog as the relationship of a dogged dog called dogs dogs. Red Dog dogs are known for hunting tigers. Two Red Fort dogs are said to win the tiger.