ராஜபாளையம் நாய்க்குட்டிகள் வீடியோ
Rajapalayam Puppies Video

ராஜபாளையம் நாய்க்குட்டிகள் வீடியோ :
ராஜபாளையம் நாய்கள் ஒரு இந்திய பூர்வீக நாய்கள்.

Rajapalayam Puppies Video :
Rajapalayam Dogs is a Indian Native dogs.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=4BjKgmTi1IQ

ராஜபாளையம் நாய்க்குட்டிகள்
Rajapalayam Puppies

ராஜபாளையம் நாய்க்குட்டிகள் :
போலிகர் ஹவுண்ட் என்றும் அழைக்கப்படும் ராஜபாலயம் ஒரு இந்திய சைட்ஹவுண்ட் ஆகும்.

Rajapalayam Puppies :
The Rajapalayam, also known as a Poligar hound, is an Indian Sighthound.

Source : https://www.youtube.com/watch?v=Zqt3k5QWcEQ